Podujatie

Podmienky účasti členov AWPC-Slovakia na ME a MS

Na šampionátoch federácie WUAP ( WUAP Majstrovstvá Európy a WUAP Majstrovstvá sveta ) sa môžu zúčastniť všetci pretekári, ktorí splnia predpísané podmienky určené organizátorom. 

Vzhľadom na to, že vedenie federácie WUAP prijalo na svojom zasadnutí počas Majstrovstiev sveta 2015 záväzok o podpore národných zástupcov - jednotlivých národných federácií alebo osôb, zastupujúcich WUAP v jednotlivých krajinách, prijala aj AWPC - Slovakia nasledovné opatrenia:

- prihlášku na WUAP Majstrovstvá Európy a WUAP Majstrovstvá sveta môže organizátorom zaslať iba poverená osoba z AWPC - Slovakia. Iná prihláška organizátorom nebude akceptovaná.

- zároveň aj štartovné v požadovanej výške môže organizátorom zaslať iba poverená osoba z AWPC - Slovakia. Iná platba organizátorom nebude akceptovaná. Štartovné musí byť zaslané organizátorovi v termíne určenom v prihláške. 

- Podľa pravidiel WUAP nie je možná nominácia pretekára po uzávierke prihlášok. Taktiež nie je možná platba štartovného po termíne určenom organizátorom.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Výkonný Výbor AWPC - Slovakia prijal v roku 2015 nasledovné pravidlá: 

- prihlášky na podujatia WUAP budú zasielané vo vopred určenom termíne (na stránke AWPC - Slovakia) mailom prezidentovi AWPC - Slovakia Matúšovi Albertovi, ktorý po sumarizácii prihlášok tieto odošle organizátorom podujatia najneskôr v deň uzávierky prihlášok.

- štartovné vo výške určenej organizátorom budú zasielané vo vopred určenom termíne (na stránke AWPC - Slovakia) na účet AWPC - Slovakia. Kontrolu zaplatenia štartovného, jeho sumarizáciu a následné zaslanie organizátorom podujatia zabezpečí viceprezident AWPC - Slovakia Rudolf Siska po konzultácii s prezidentom AWPC - Slovakia.

- pre pretekárov nominovaných na WUAP šampionáty AWPC - Slovakia bude platiť vždy výška štartovného stanovená organizátorom podujatia.

 

Na základe požiadaviek delegátov výročnej Konferencie AWPC – Slovakia konanej dňa 18.01.2019 boli Výkonným Výborom AWPC – Slovakia spracované a schválené podmienky nominácie na WUAP Majstrovstvá Európy a WUAP Majstrovstvá sveta podľa nasledovných podmienok:

 - AWPC – Slovakia nominuje na WUAP Majstrovstvá Európy a WUAP Majstrovstvá sveta len pretekárov, ktorí splnili nominačné kritériá účasťou na národnom šampionáte, ktorý bude označený ako nominačný v príslušnom kalendárnom roku.

 

Výnimka z povinnosti nominácie na národnom šampionáte

V prípade ak má pretekár vážny dôvod (pracovný, zdravotný alebo osobný) k neúčasti na národnom šampionáte, ktorý však musí oznámiť vedeniu federácie vopred, umožní mu vedenie AWPC – Slovakia  náhradnú nomináciu na WUAP šampionáty nasledovne:

Nominácia na WUAP Majstrovstvá Európy:

- účasť na WUAP národných šampionátoch Rakúska alebo Česka.

Nominácia na WUAP Majstrovstvá sveta:

- účasť na WUAP Majstrovstvách Európy

- účasť na pohárových súťažiach AWPC – Slovakia (VICTORIA Cup)

V prípade, ak sa pretekár nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť žiadneho nominačného preteku pre účasť na WUAP Majstrovstvá Európy, môže požiadať vedenie AWPC – Slovakia o uznanie nominácie na základe výsledkov z WUAP Majstrovstiev Európy alebo WUAP Majstrovstiev sveta v predchádzajúcom roku.  

Nominácia na WUAP Majstrovstvá sveta na základe výsledkov z predchádzajúceho roku povolená nebude.

 

 

 

 

Sponzori:

 

Mediálni partneri:

 
POWER-SPORT.sk