Zmena vekovej a váhovej kategórie

Výkonný výbor WUAP rozhodol, že majstrovstvá sveta 2022 v Nemecku sa budú konať podľa aktuálnych pravidiel.

Dnes 15. júla 2022 boli všetkým zástupcom WUAP http://wuap-powerlifting.com/about zaslané emailom nasledujúce informácie:

Návrh zmien schválených na zasadnutí Výkonného výboru Svetovej federácie WUAP

 

Predkladáme Vám návrh zmien v pravidlách svetovej federácie WUAP, o ktorých rokoval počas Majstrovstiev Európy WUAP v Brucku an der Leitha (11. a 12. jún 2022) Výkonný výbor WUAP:

1. Schválenie nového člena Výkonného výboru WUAP.

2. Zavedenie nových definícií na určenie „absolútnych“ víťazov.

3. Definovanie nových časov váženia.

4. Objasnenie pravidla pre štvrtý pokus.

Ustanovenia sú prezentované národným predstaviteľom členských krajín WUAP na informovanie a schválenie. Títo predstavitelia sa k rozhodnutiam môžu vyjadriť do 15. augusta. Po vyhodnotení spätnej väzby by zmeny mali platiť už pre tohtoročné Majstrovstvá sveta v Nemecku.

K jednotlivým bodom programu boli vypracované nasledujúce špecifikácie a uznesenia.

Téma

1. Schválenie nového člena predstavenstva WUAP

Dlhoročný viceprezident WUAP a náš priateľ Stephen Parkhurst dočasne odstúpil zo svojich pozícií vo svetovej federácii WUAP. Dôvodom je úplne nová profesijná orientácia v dôsledku udalostí posledných dvoch rokov, ako aj osobné dôvody.

Aby vedenie WUAP zostalo funkčné a uznášaniaschopné, bol do pozície ďalšieho viceprezidenta jednomyseľne schválený prezident WUAP-Rakúsko Franz Seewald.

2. Zavedenie nových definícií na určenie „absolútnych“ víťazov.

V súvislosti so zavedením nových vekových a hmotnostných kategórií boli prepracované špecifikácie na určenie relatívnych víťazov v jednotlivých kategóriách.

Absolútni víťazi

Muži

Dorast

Junior

Open

Masters 1     (od 40 do 59 rokov)

Masters 2     (60 rokov a viac)

Ženy

Dorast + Junior

Open

Masters

Pri určovaní relatívneho víťaza naďalej platia pravidlá pre minimálny počet štartujúcich:

1 - 2 štartujúci v kategórii            - nebude vyhlásený žiadny relatívny víťaz

3 – 5 štartujúcich v kategórii       - bude vyhlásený iba víťaz kategórie

6  a viac štartujúcich v kategórii   - bude vyhlásené 1., 2. a 3. miesto

3. Stanovenie nových časov váženia.

Pri vyhodnocovaní časov váženia posledných súťaží bolo jednomyseľne rozhodnuté zmeniť časy váženia nasledovne a s okamžitou platnosťou ich zaradiť do pravidiel.

- Prvé váženie bude mať pretekár k dispozícii deň pred začiatkom súťaže, v čase od  15:00 – 19:00 hod.

- Druhé váženie bude mať pretekár k dispozícii tradične v deň súťaže, ráno v trvaní 1,5 hodiny. Váženie musí byť ukončené 1 hodinu pred začiatkom súťaže.

Večerné váženie, v čase od 15:00 – 19:00 musí organizátor predĺžiť dovtedy, pokiaľ neodváži všetkých pretekárov, ktorí sa na váženie dostavili. Žiadny pretekár nesmie byť odmietnutý a znemožnené mu riadne odváženie sa na súťaž.

4. Objasnenie pravidla pre štvrté pokusy.

O tejto téme sa už diskutovalo a hlasovalo sa o nej na AGM 2019 na majstrovstvách sveta v USA.

Keďže vždy existujú nejasnosti, o nariadení sa opäť diskutovalo a prijalo presné znenie pravidla.

V silovom trojboji, ako aj v jednotlivých disciplínach, v tlaku na lavičke a v mŕtvom ťahu platí, že o štvrtý pokus (rekord) možno požiadať, ak mal pretekár počas riadnych pokusov súčasne 2 platné pokusy a jeden z nich je pokus číslo 3. (To znamená napríklad, ak bude mať pretekár len jeden platný pokus, štvrtý mu povolený nebude. Tak isto ak bude mať napríklad pretekár platný pokus č.1 a pokus č.2, ale tretí pokus platný nemal, tak 4. pokus mu povolený nebude)

 

Týmto bolo požiadané o hlasovanie (ÁNO / NIE), či zástupcovia WUAP súhlasia s navrhovanými zmenami tak ako boli navrhnuté Výkonným výborom WUAP a ako sú definované.

 

Zároveň najneskôr 20.08.2022 bude národným federáciám odoslaný súbor návrhov na zmenu pravidiel, o ktorých sa bude rokovať počas AGM na šampionáte v Nemecku.

Súčasťou návrhu bude aj návrh zmeny vekových a hmotnostných kategórií, ktorú vypracoval Výkonný výbor WUAP.

Vzhľadom na vážnosť témy, radikálnej zmeny pravidiel si vedenie WUAP uvedomuje, že otázka takejto zmeny si vyžaduje nielen čas, ale aj diskusiu medzi členmi WUAP. Preto ak bude zmena prijatá, bude jej platnosť zavedená od 2023.

 

Sponzori:

 

Mediálni partneri:

 
POWER-SPORT.sk          

                     

         

Finančná podpora